Verksamhet

Malmströms Advokatbyrå är en advokatbyrå med allmän praktik. Sedan verksamheten påbörjades 1953, har Malmströms Advokatbyrå samlat en gedigen kunskap inom flera rättsområden. Malmströms Advokatbyrå arbetar med rådgivning och tvistelösning inom bland annat:

  •  Affärsjuridik, avtalsrätt, konkurs- och övrig obeståndsrätt
  • Brottmål, som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn
  • Familjerätt, exempelvis med frågor om bodelning, testamente, fullmakt, gåva och arv, likaså frågor om barns boende eller vårdnaden om barn. Malmströms Advokatbyrå i Jönköping har stor erfarenhet av frågor kring familjerätt och dessa frågor som du kan dra nytta av.
  • Fastighetsrätt, hyres- och arrenderätt samt fel i fastighet och fel i bostadsrätt. Malmströms Advokatbyrå i Jönköping lämnar biträde inom ett brett område kring fastighetsrätt. 
  • Skadestånds- och personskaderätt, exempelvis med frågor om trafikskadeersättning och ersättning vid skadad egendom
  • Migrationsrätt, uppehålls- och arbetstillstånd
  • Mål enligt LVU etc. för såväl privatpersoner som kommuner

Malmströms Advokatbyrå i Jönköping finns när du behöver rådgivning och juridiskt stöd inom familjerätt, migrationsrätt, brottmål, fastighetsrättaffärsjuridik eller något annat av våra områden.  

Rättsskydd och rättshjälp

Malmströms Advokatbyrå hjälper dig att ansöka om rättsskydd genom din hem- eller företagsförsäkring eller att ansöka om rättshjälp.

Samarbete med Villaägarnas Riksförbund
Malmströms Advokatbyrå har samarbetsavtal med Villaägarnas Riksförbund.

Sveriges advokatsamfund

Advokat får endast den jurist kalla sig som är medlem i Sveriges advokatsamfund, bildat 1887. De regler som gäller för en advokat finns i lag och i advokatsamfundets stadgar och etiska regler. Dessa har genom åren utvecklas för att vi ska ha kunniga och mot klienten lojala advokater som utför sina uppdrag väl. Advokat har därför skyldighet att varje år vidareutbilda sig. Advokat ska alltid arbeta efter god advokatsed med tystnadsplikt beträffande den information som klienten lämnat. Mer information finns på – advokatsamfundets hemsida 

Konsumenttvistnämnden

Om klient som är konsument är missnöjd med den tjänst som advokaten har lämnat kan denna kontakta advokaten för att diskutera frågan och för att försöka nå en lösning i samförstånd.

Om det inte är möjligt att nå en lösning i samförstånd har klienten möjlighet att få saken prövad inom ramen för Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.

Konsumenttvistnämnden har följande kontaktuppgifter.
Box 27321, 102 54 Stockholm
08 459 03 00
E-post: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

Mer information (pdf)

Personuppgifter

Advokatbyrån är mån om klientens personliga integritet och att skydda de personuppgifter som advokatbyrån behandlar. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter är att vi skall kunna fullgöra det uppdrag vi åtagit oss.

Behandlingen av personuppgifter som vi gör i samband med jävs-och penningtvättskontroller samt arkivering av handlingar efter att ett uppdrag har avslutats grundas på vår skyldighet att fullgöra våra rättsliga förpliktelser samt Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed.

Mer information

Vi stödjer

Cancerfonden

Sällskapet Länkarna

Brottsofferjouren