Verksamhet

Malmströms Advokatbyrå är en advokatbyrå med allmän praktik. Sedan verksamheten påbörjades 1953, har Malmströms Advokatbyrå samlat en gedigen kunskap inom flera rättsområden. Malmströms Advokatbyrå arbetar med rådgivning och tvistelösning inom bland annat:

  •  Affärsjuridik, avtalsrätt, konkurs- och övrig obeståndsrätt
  • Brottmål, som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn
  • Familjerätt, exempelvis med frågor om bodelning, testamente, fullmakt, gåva och arv, likaså frågor om barns boende eller vårdnaden om barn. Hos Malmströms Advokatbyrå i Jönköping har stor erfarenhet av frågor kring familjerätt och dessa frågor som du kan dra nytta av.
  • Fastighetsrätt, hyres- och arrenderätt samt miljörätt, exempelvis med frågor om bygglov, expropriering, strandskydd, fel i fastighet, fel i bostadsrätt, nyttjanderätt, servitut, hävd, avhysning. Malmströms Advokatbyrå i Jönköping lämnar biträde inom ett brett område kring fastighetsrät. 
  • Skadestånds- och personskaderätt, exempelvis med frågor om trafikskadeersättning och ersättning vid skadad egendom
  • Migrationsrätt, uppehålls- och arbetstillstånd
  • Mål enligt LVU etc. för såväl privatpersoner som kommuner

Malmströms Advokatbyrå i Jönköping finns när du behöver rådgivning och juridiskt stöd inom familjerätt, migrationsrätt, brottmål, fastighetsrättaffärsjuridik eller något annat av våra områden.  

Rättsskydd och rättshjälp

Malmströms Advokatbyrå hjälper dig att ansöka om rättsskydd genom din hem- eller företagsförsäkring eller att ansöka om rättshjälp.

Certifierad av Migrationsverket
Malmströms Advokatbyrå är certifierad av Migrationsverket för ansökningar om arbetstillstånd. Certifieringen omfattar förstagångs- och förlängningsansökningar rörande arbetstagaren och hans eller hennes familjemedlemmar. Certifieringen omfattar också ansökan från f.d. studerande som haft uppehållstillstånd i Sverige och som ansöker om arbetstillstånd.

Vid ansökan om arbetstillståndsansökan genom Malmströms Advokatbyrå förkortas handläggningstiden. Migrationsverket kan fatta beslut i arbetstillståndsansökningar inom 10 arbetsdagar vid förstagångsansökan och 20 arbetsdagar vid en förlängningsansökan.

Kontakta Emanuel Ipek för mer information.

Samarbete med Villaägarnas Riksförbund
Malmströms Advokatbyrå har samarbetsavtal med Villaägarnas Riksförbund.

Konsumenttvistnämnden

Om klient som är konsument är missnöjd med den tjänst som advokaten har lämnat kan denna kontakta advokaten för att diskutera frågan och för att försöka nå en lösning i samförstånd.

Om det inte är möjligt att nå en lösning i samförstånd har klienten möjlighet att få saken prövad inom ramen för Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.

Konsumenttvistnämnden har följande kontaktuppgifter.
Box 27321, 102 54 Stockholm
08 459 03 00
E-post: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

Mer information (pdf)

Personuppgifter

Advokatbyrån är mån om klientens personliga integritet och att skydda de personuppgifter som advokatbyrån behandlar. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter är att vi skall kunna fullgöra det uppdrag vi åtagit oss.

Behandlingen av personuppgifter som vi gör i samband med jävs-och penningtvättskontroller samt arkivering av handlingar efter att ett uppdrag har avslutats grundas på vår skyldighet att fullgöra våra rättsliga förpliktelser samt Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed.

Mer information

Vi stödjer

Cancerfonden

Sällskapet Länkarna

Brottsofferjouren